ANBI publicatieplicht Stichting Poon

Naam van de instelling

Stichting Poon, kvk 17181642

Fiscaal nummer

8151.74.962

Postadres

Parallelweg 11, 5223 AK ‘s-Hertogenbosch

Doelstelling

1:De stichting heeft ten doel:

a: het initiëren en stimuleren van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse elektro-akoestische

muziek, met respect voor de historische context dan wel in combinatie met andere kunstdisciplines zoals

beeldende kunst, theater, letteren en audiovisuele media en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of

zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords

b: het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of

daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2:De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren, uitvoeren of doen uitvoeren

van activiteiten ter bevordering van de ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse muziek, zoals concerten,

tournees, workshops, improvisatie, bijeenkomsten, uitwisselingen, educatieve projecten; het doen van onderzoek,

het opbouwen van kennisreservoir en body of knowledge plus andere activiteiten die in directe relatie staan met

de doelstellingen van de stichting. Deze activiteiten kunnen zowel een regionaal, nationaal als internationaal

karakter hebben.

Beleidsplan

Het beleid van Stichting Poon is om de stichting functioneel te houden om projecten te faciliteren en uit te voeren die binnen de doelstelling van de stichting vallen.

Bestuurders

Voorzitter: van Duppen, Kasperus Johannes Cecilius Xenios

Secretaris: Mes, Ulrich Henricus Maria

Penningmeester: Japenga, Gerardus Nicolaas Ansfridus

Beloningsbeleid

Bestuur: bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden

Geen personeel in dienst

Financiële verantwoording

Klik hier voor het overzicht 2014